ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ ที่จำเป็นต้องรู้

ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์

การประเมินราคาที่ดินเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและจัดการที่ดินของรัฐบาล ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์เป็นมูลค่าที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือทำสัญญาเช่าที่ดินของรัฐ มูลค่านี้มีความสำคัญต่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ คืออะไร

ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ หมายถึง มูลค่าโดยประมาณของที่ดินที่กรมธนารักษ์ประเมินขึ้นเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือทำสัญญาเช่าที่ดินของรัฐ มูลค่านี้จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความสำคัญของราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์มีความสำคัญหลายประการ ดังนี้

 • การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ราคาประเมินที่ดินช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากมูลค่าของที่ดินในแต่ละพื้นที่
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ราคาประเมินที่ดินเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ
 • การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ การมีราคาประเมินที่ดินที่เหมาะสมช่วยให้รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือทำสัญญาเช่าที่ดินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่ดินของรัฐ

ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินราคาที่ดิน

การประเมินราคาที่ดินนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อมูลค่าของที่ดิน ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย

 • ที่ตั้งและการเข้าถึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อมูลค่าของที่ดิน ที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีการคมนาคมสะดวก และเข้าถึงได้ง่ายจะมีมูลค่าสูงกว่าที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
 • สภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น สาธารณูปโภค สถานศึกษา และสถานบริการสาธารณะ จะส่งผลให้มูลค่าของที่ดินสูงขึ้น
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินมีผลต่อมูลค่าของที่ดิน ที่ดินที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือที่อยู่อาศัย จะมีมูลค่าสูงกว่าที่ดินที่มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์
 • ขนาดและรูปร่างของที่ดินมีผลต่อการใช้ประโยชน์และความสะดวกในการพัฒนา ที่ดินที่มีขนาดใหญ่และรูปร่างสี่เหลี่ยมจะมีมูลค่าสูงกว่าที่ดินที่มีขนาดเล็กและรูปร่างแปลกประหลาด
 • กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม มีผลต่อมูลค่าของที่ดิน ที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดหรือข้อบังคับมากจะมีมูลค่าต่ำกว่าที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดน้อย

ประโยชน์ของการรู้ราคาประเมินที่ดิน

 • วิเคราะห์ศักยภาพของทำเลและโครงการ ราคาประเมินสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน ช่วยให้นักลงทุนประเมินได้ว่าทำเลนั้นน่าลงทุนหรือไม่ รวมถึงคาดการณ์ผลตอบแทนจากการพัฒนาโครงการในอนาคต
 • คำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างแม่นยำ นักลงทุนสามารถใช้ราคาประเมินคำนวณค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่น ๆ ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงจากการประมาณการผิดพลาด
 • ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดราคาซื้อขาย โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการซื้อหรือขายที่ดิน ราคาประเมินเป็นตัวเลขอ้างอิงที่สำคัญ ช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเจรจาต่อรองราคาได้อย่างเป็นธรรม
 • เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการจัดหาเงินทุน ราคาประเมินช่วยให้นักลงทุนสามารถประมาณการต้นทุนโครงการได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ทำให้การวางแผนทางการเงินและการจัดหาเงินทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรู้ราคาประเมินที่ดินจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ลงทุนที่สามารถนำข้อมูลนี้มาใช้วิเคราะห์และวางแผนอย่างถูกต้องจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เพราะการลงทุนที่ดีต้องอาศัยข้อมูลที่ละเอียดรอบด้าน

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์

หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงมูลค่าของที่ดินตามการประเมินของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน หากท่านเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ และต้องการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

การยื่นคำขอหนังสือรับรอง

ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับมอบอำนาจยื่นคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3, น.ส.3ก เป็นต้น (ฉบับจริงหรือสำเนา)
 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอและผู้มอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง)

ชำระค่าธรรมเนียม

เมื่อยื่นคำขอแล้ว ผู้ขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรอง ซึ่งประกอบด้วย

 • ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 • ค่ารับรองฉบับละ 10 บาท
 • ค่าพยานคำขอเรื่องละ 20 บาท
 • ค่ามอบอำนาจ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท

รอรับหนังสือรับรอง

หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินให้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลาไม่นาน

แหล่งข้อมูลราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์เป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมีช่องทางหลักดังนี้

เว็บไซต์กรมธนารักษ์

นักลงทุนสามารถค้นหาราคาประเมินที่ดินผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th โดยมีส่วนบริการสำหรับสืบค้นราคาประเมินที่ดินตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

หากต้องการข้อมูลเชิงลึกและรายละเอียดเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในจังหวัดนั้น ๆ โดยตรง

ศูนย์ข้อมูลที่ดินกรมที่ดิน

อีกหนึ่งแหล่งข้อมูลคือศูนย์ข้อมูลที่ดินของกรมที่ดิน ซึ่งรวบรวมข้อมูลราคาประเมินที่ดินทั้งจากกรมธนารักษ์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักลงทุน

บทสรุป

ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ มีประโยชน์สำคัญสำหรับเจ้าของที่ดินและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ในการคำนวณค่าธรรมเนียม ภาษี วิเคราะห์ศักยภาพของโครงการ กำหนดราคาซื้อขาย รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรองราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน โปรดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น เพื่อให้ได้เอกสารสำคัญนี้มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของท่านต่อไป