พรบ ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

พรบ ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

พรบ ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เช่น บ้าน อาคาร) ที่ครอบครองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร , เมืองพัทยาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บ ในปี 2566 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินออกไปอีกสองเดือน การมาของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างถูกยกเลิกไป และภาษีบำรุงท้องที่ด้วยเนื่องจากทับซ้อนกัน

ผู้เสียภาษี พรบ ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 • ผู้ที่ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรืออาคารที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ
 • ทั้งนี้ การดูว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะดูจากโฉนดที่ดิน ไม่ได้ดูตามทะเบียนบ้าน
 • ผู้ใดครอบครองหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด ผู้นั้นมีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น ผู้เสียภาษีจะได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีว่าต้องชำระภาษีทั้งหมดเท่าไร
 • ในกรณีที่ที่ดินหรืออาคารมีเจ้าของร่วมกันหลายคน. ทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบภาษีดังกล่าว โดยทุกรายจะได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีว่ารวมภาษีเท่าไร
 • ถ้าเจ้าของที่ดินกับเจ้าของอาคารบนที่ดินนั้นเป็นคนละคนกัน เจ้าของที่ดินก็เสียภาษีเฉพาะส่วนมูลค่าที่ดิน เจ้าของอาคารก็เสียภาษีเฉพาะส่วนมูลค่าของอาคาร

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี

โดยทั่วไป ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โกดัง บ้าน อาคารที่ประชาชนสามารถอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ได้) จะต้องเสียภาษีโดยใช้มูลค่ารวมของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นฐานในการคำนวณภาษี โดยแยกตามรายการดังนี้

 • ที่ดิน – ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
 • สิ่งปลูกสร้าง – ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
 • สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (คอนโด) – ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

ส่วนท้องถิ่นจะประกาศราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการเรียกเก็บภาษีในแต่ละปีที่สำนักงานหรือที่ทำการของราชการส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีนั้น จะแสดงไว้ ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่อื่นๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้ง เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

กรณีที่ดินไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์

 • ให้ประเมินจากราคาทุนของที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่มีสภาพใกล้เคียงกันและความลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน (กรณีที่ดินมีโฉนดหรือ น.ส.3 ก.) หรือราคาที่ดินตามรายการประมาณการราคาที่ดินต่อพื้นที่ของกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์ที่ (กรณีเป็นที่ดินไม่มีโฉนดหรือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
 • แต่ถ้าเป็นที่ดินที่มีบ่อลึกเกินกว่า 3 เมตรจากระดับพื้นดินขึ้นไป บ่อที่เกิดจากการทำเหมือง และบ่อน้ำบาดาล ใช้มูลค่า 25% ของราคาประเมินทรัพย์สิน ส่วนที่ดิน ที่มีแนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน ใช้มูลค่า 30% ของราคาประเมินทรัพย์สิน
 • ส่วนอาคารที่ไม่มีราคาประเมินให้ประเมินจากราคาประเมินอาคารเทียบเคียงบัญชีของกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์ แต่ถ้าเทียบกันไม่ได้จริงๆ(เป็นอาคารที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากในบัญชีอาคาร.จนเทียบไม่ได้ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า สถานีรับส่งสัญญาณภาคพื้นดิน ฯลฯ) ก็จะแจ้งให้ผู้เสียภาษีนําส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงมูลค่าสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดราคาของสิ่งปลูกสร้างและจัดทําเป็นบัญชีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษต่อไป
 • นอกจากนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเรียกเก็บเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ไม่คิดภาษีทรัพย์สินอื่น เช่น โรงงาน ให้คิดภาษีเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่รวมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

นอกจากนี้ อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จและใช้งานไม่ได้ไม่ถือเป็นอาคารที่ต้องเสียภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้น ภาษีที่ดิน

 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหากได้รับยกเว้นภาษีอื่น
 • ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้ในราชการหรือในกิจการของรัฐหรือในกิจการสาธารณะโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
 • ทรัพย์สินภายใต้หลักการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ที่ดินที่มีกฎหมายกำหนดห้ามมิให้ทำประโยชน์

 • ทรัพย์สินที่เป็นสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับสิทธิลดภาษี

ลดภาษี 50%

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อไปนี้มีสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 50% จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คำนวณได้

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยอย่างไรก็ตาม การทะเบียนราษฎรเฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองทางมรดกและสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นได้รับการจดทะเบียนในหรือหลังวันที่ 13 มีนาคม 2562

 • ที่ดินที่ตั้งโรงไฟฟ้าและโรงไฟฟ้า รวมทั้งที่ดินหรืออาคารอื่นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อนและพื้นที่เกี่ยวกับเขื่อนที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ลดภาษี 90%

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อไปนี้ได้รับสิทธิลดภาษีลง 90% จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คำนวณได้

 • ที่ดินหรืออาคารที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงินประชาชน หรือได้มาโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของหน่วยงานดังกล่าว
 • ที่ดินหรืออาคารของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรร เพื่อการอยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรม เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินนั้น
 • ที่ดินหรืออาคารที่จะพัฒนาเป็นอาคารชุด (คอนโด) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว
 • ที่ดินหรืออาคารที่ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินแล้ว อาคารชุด หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ได้รับใบอนุญาตที่ห้ามขายเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563
 • ที่ดินหรืออาคารที่ใช้ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เฉพาะที่ใช้เป็นที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารที่กำหนดในรายการข้อกำหนดการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
 • ที่ดินหรืออาคารที่ใช้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียน เอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนาหรือประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาเดกา) หรือประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะเฉพาะที่ใช้เป็นที่ตั้งตามแผนผังแสดง บริเวณและอาคารที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อตราสารจัดตั้งโรงเรียน
 • ที่ดินหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน โดยทั่วไปจะเป็นเฉพาะการเล่นกีฬาตามประเภทที่สามารถขอจดทะเบียนสมาคมกีฬาได้